لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پاراگ تهران 3 پرسپوليس برازجان 0 1395/12/04