لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 کيان بختياري شهرکرد 0 پاراگ تهران 1 1396/01/10
هفته 2 پاراگ تهران 2 کيان بختياري شهرکرد 1 1395/11/03