لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 برق شيراز 4 پاراگ تهران 1 1396/01/28
هفته 5 پاراگ تهران 2 برق شيراز 0 1395/11/20