لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 شهداي ماکران مياندرود 5 بهمن سبز البرز 0 1395/11/08
هفته 12 بهمن سبز البرز 0 شهداي ماکران مياندرود 0 1396/01/15