لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 شهداي ماکران مياندرود 3 پرسپوليس مشهد 0 1395/11/24
هفته 15 پرسپوليس مشهد 2 شهداي ماکران مياندرود 1 1396/02/02