لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 نسل ابومسلم مشهد 2 شهداي ماکران مياندرود 1 1395/12/23
هفته 1 شهداي ماکران مياندرود 3 نسل ابومسلم مشهد 0 1395/10/26