لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال نوين بجنورد 1 اسپيدار تهران 0 1395/11/09
هفته 12 اسپيدار تهران 2 استقلال نوين بجنورد 0 1396/01/15