لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال نوين بجنورد 0 انتظار بجنورد 0 1395/10/26
هفته 10 انتظار بجنورد 0 استقلال نوين بجنورد 1 1395/12/23