لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 شهداي بابلسر 2 استقلال نوين بجنورد 2 1396/02/03
هفته 6 استقلال نوين بجنورد 0 شهداي بابلسر 0 1395/11/24
لیگ 94956
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 شهداي بابلسر 2 استقلال نوين بجنورد 4 1395/01/16
هفته 18 استقلال نوين بجنورد 2 شهداي بابلسر 1 1395/03/16