لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 استقلال نوين بجنورد 3 اميد حسن آباد 1 1395/12/10