لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 شهداي بابلسر 4 بهمن سبز البرز 1 1395/11/02
هفته 11 بهمن سبز البرز 1 شهداي بابلسر 2 1396/01/09