لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 شهداي بابلسر 0 انتظار بجنورد 0 1395/11/19
هفته 14 انتظار بجنورد 0 شهداي بابلسر 0 1396/01/27