لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 شهداي بابلسر 1 شهداي ماکران مياندرود 0 1395/11/14
هفته 13 شهداي ماکران مياندرود 0 شهداي بابلسر 0 1396/01/21