لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 شهداي بابلسر 2 نسل ابومسلم مشهد 2 1395/12/03