لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 نسل ابومسلم مشهد 1 بهمن سبز البرز 0 1395/12/18