لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 نسل ابومسلم مشهد 1 استقلال نوين بجنورد 0 1395/11/03
هفته 11 استقلال نوين بجنورد 2 نسل ابومسلم مشهد 1 1396/01/09