لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 اميد حسن آباد 3 نسل ابومسلم مشهد 1 1396/01/21
هفته 4 نسل ابومسلم مشهد 2 اميد حسن آباد 1 1395/12/14