لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 شهرداري فيرزآباد 0 شهرداري بم 0 1395/11/09
هفته 12 شهرداري بم 4 شهرداري فيرزآباد 2 1396/01/16