لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 شهرداري فيرزآباد 1 مس نوين کرمان 0 1395/12/10
لیگ 9308
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 مس نوين کرمان 0 شهرداري فيرزآباد 0 1393/07/10