لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 برق شيراز 0 شهرداري فيرزآباد 1 1395/12/23
هفته 1 شهرداري فيرزآباد 0 برق شيراز 0 1395/10/27
لیگ 94956
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 برق شيراز 1 شهرداري فيرزآباد 0 1395/02/29
هفته 6 شهرداري فيرزآباد 1 برق شيراز 1 1394/12/15
لیگ 9308
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 برق شيراز 1 شهرداري فيرزآباد 0 1394/02/21
هفته 8 شهرداري فيرزآباد 1 برق شيراز 0 1393/11/29