لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 شهرداري کامياران 1 اتحاد ساري 1 1395/11/14
هفته 13 اتحاد ساري 0 شهرداري کامياران 0 1396/01/21