لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 شهرداري کامياران 4 شهداي رزکان کرج 1 1395/11/02
هفته 11 شهداي رزکان کرج 2 شهرداري کامياران 2 1396/01/09