لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 مقاومت تهران 0 شهرداري کامياران 0 1396/01/27
هفته 5 شهرداري کامياران 3 مقاومت تهران 0 1395/11/19