لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 اميد حسن آباد 0 اسپيدار تهران 1 1395/11/20
هفته 14 اسپيدار تهران 2 اميد حسن آباد 1 1396/01/27