لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 اميد حسن آباد 2 پرسپوليس مشهد 3 1395/12/18