لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 اميد حسن آباد 2 انتظار بجنورد 0 1395/11/19
هفته 12 انتظار بجنورد 2 اميد حسن آباد 0 1396/01/15