لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 اميد حسن آباد 0 شهداي بابلسر 1 1395/10/26
هفته 10 شهداي بابلسر 6 اميد حسن آباد 0 1395/12/23