لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 ملي حفاري اهواز 2 پاراگ تهران 0 1395/11/09
هفته 12 پاراگ تهران 1 ملي حفاري اهواز 1 1396/01/16