لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ملي حفاري اهواز 5 شهرداري فيرزآباد 0 1395/12/18
لیگ 94956
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 ملي حفاري اهواز 3 شهرداري فيرزآباد 2 1395/03/10
هفته 8 شهرداري فيرزآباد 2 ملي حفاري اهواز 0 1395/01/09