لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 مس نوين کرمان 2 ملي حفاري اهواز 0 1396/01/10
هفته 2 ملي حفاري اهواز 1 مس نوين کرمان 1 1395/11/03