لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پرسپوليس برازجان 1 ملي حفاري اهواز 2 1396/01/28
هفته 5 ملي حفاري اهواز 1 پرسپوليس برازجان 1 1395/11/20
لیگ 94956
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پرسپوليس برازجان 0 ملي حفاري اهواز 0 1394/12/16
هفته 15 ملي حفاري اهواز 3 پرسپوليس برازجان 1 1395/02/29