لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 ملي حفاري اهواز 2 کيان بختياري شهرکرد 0 1395/12/04