لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ملي پوشان تبريز 2 پيام مقاومت ساري 1 1395/11/14
هفته 13 پيام مقاومت ساري 1 ملي پوشان تبريز 0 1396/01/21