لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ملي پوشان تبريز 1 شهداي رزکان کرج 0 1395/12/17