لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ملي پوشان تبريز 0 آلومينيوم آبسکون تهران 1 1395/11/02
هفته 11 آلومينيوم آبسکون تهران 1 ملي پوشان تبريز 0 1396/01/09