لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 مقاومت تهران 0 ملي پوشان تبريز 0 1396/02/02
هفته 6 ملي پوشان تبريز 0 مقاومت تهران 0 1395/11/24