لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 مس نوين کرمان 6 شاهين پارس تهران 1 1395/12/04