لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 مس نوين کرمان 1 شهرداري بم 1 1395/11/21
هفته 14 شهرداري بم 0 مس نوين کرمان 1 1396/01/28