لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 مس نوين کرمان 2 پاراگ تهران 1 1395/10/27
هفته 10 پاراگ تهران 1 مس نوين کرمان 1 1395/12/23