لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 مس نوين کرمان 3 پرسپوليس گناوه 1 1395/12/18