لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پرسپوليس گناوه 2 پاراگ تهران 1 1395/12/10