لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پرسپوليس گناوه 2 شهرداري فيرزآباد 1 1395/12/04