لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 پرسپوليس گناوه 2 ملي حفاري اهواز 6 1395/10/29
هفته 10 ملي حفاري اهواز 0 پرسپوليس گناوه 0 1395/12/23