لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پرسپوليس برازجان 3 پرسپوليس گناوه 1 1396/01/16
هفته 3 پرسپوليس گناوه 1 پرسپوليس برازجان 1 1395/11/09