لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 چوکا تالش 1 خوشه طلايي ثنا 2 1395/10/26
هفته 10 خوشه طلايي ثنا 2 چوکا تالش 0 1395/12/23