لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 چوکا تالش 0 شهداي رزکان کرج 0 1395/11/19
هفته 14 شهداي رزکان کرج 4 چوکا تالش 0 1396/01/27