لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 چوکا تالش 3 آلومينيوم آبسکون تهران 1 1395/12/03