لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 چوکا تالش 2 شهرداري کامياران 2 1395/12/09