لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 چوکا تالش 3 ملي پوشان تبريز 0 1395/11/08
هفته 12 ملي پوشان تبريز 2 چوکا تالش 1 1396/01/15