لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پرسپوليس برازجان 0 شهرداري فيرزآباد 0 1395/11/03
هفته 11 شهرداري فيرزآباد 0 پرسپوليس برازجان 2 1396/01/10
لیگ 94956
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پرسپوليس برازجان 1 شهرداري فيرزآباد 1 1395/01/16
هفته 18 شهرداري فيرزآباد 3 پرسپوليس برازجان 0 1395/03/16